(c) On'wijs 2003

algerakering  zandkreekdam  veerse gatdam  grevelingendam  zeelandbrug  volkerakdam  haringvlietdam  brouwersdam  oosterscheldekering  markiezaatskade  oesterdam  bathse spuisluis  philipsdam  maeslantkering  hartelkering  westerscheldetunnel  overige werken


In de Deltawet stond, dat de hele Nederlandse kust beter beschermd moest worden tegen stormvloeden. Naast dammen en keringen zijn er nog meer werken uitgevoerd om Nederland veilig te maken.


www.beeldarchiefvenw.nl

Lauwerszeewerken (1961-1968)
De watersnoodramp van 1953 trof vooral het zuidwesten van Nederland. Maar zo'n ramp had zich ook in het noorden van het land voor kunnen doen.
Daarom werd besloten de Lauwerzee tussen Groningen en Friesland af te sluiten.
In de monding van de Lauwerszee werd een werkeiland gemaakt; Lauwersoog. Op dit werkeiland werden een uitwateringssluis en een schutsluis gebouwd.
Het sluitgat van 900 meter werd gedicht met 25 doorlaatcaissons. Verder werd ook de dijk aan de Waddenzee flink verhoogd en verbreed.
Stuwen
In de rivieren de Neder-Rijn en de Lek werden stuwen gebouwd. Deze stuwen werken samen met de Haringvlietsluizen. Ze zorgen er voor, dat de waterstanden in de rivieren geregeld kunnen worden. De stuwen zijn gebouwd bij Hagestein (1958), Maurik (1966) en Driel (1970).
De stuw bij Driel kan het rivierwater afbuigen naar de IJssel. Zo vangt het IJsselmeer het water op, als de waterstand in de Rijn te hoog wordt.
Alle drie de stuwen zien er ongeveer hetzelfde uit. Ze hebben 3 pijlers. Daarop zijn 4 torens gebouwd (op de middelste pijler staan 2 torens). Aan die torens zitten de betonnen schuiven vast. De schuiven worden met een boog geopend en gesloten.
Schelde-Rijnverbinding (1967-1976)
Om het voor de scheepvaart makkelijker te maken van Rotterdam naar Antwerpen te varen  werd het Schelde-Rijnkanaal aangelegd. Voor een groot deel werden de bestaande vaarwegen geschikt gemaakt voor de scheepvaart.
Bij Bath (op Zuid-Beveland) werden de Kreekraksluizen gebouwd.

Verder zijn er nog veel kleine projecten uitgevoerd in het kader van de Deltawet. Dijken zijn opgehoogd en kades verbeterd. Stuwen werden aangepast, net als gemalen en sluizen. Ook een aantal havens, rivieren en kanalen moesten worden aangepast. Sommige havens werden gedempt.


Op het eiland Tholen werd het riviertje
 Pluimpot bij Scherpenisse en Sint-Maartensdijk afgesloten. Daarvoor werd een dam
van asfaltzakken gemaakt.
De havens van beide dorpen werden gedempt.

De oude haven van Colijnsplaat werd gedempt.
Nu is het een trapveldje.
Achter de nieuwe dijk is een grotere, nieuwe
haven gemaakt.

In Yerseke werden de dijken versterkt.
Tegelijkertijd werd de vissershaven uitgebreid.
Om de nieuwe haven werd een strekdam
van 400 meter lang gebouwd.

De Nederlandse regering liet een groot deel
van de dijken in het Deltagebied verbeteren.
Ook bij Sint-Philipsland werd de dijk versterkt.
Het versterken van alle dijken kostte 3 keer zoveel,
als de regering gedacht had. 
 

 

In het havenkanaal van Ooltgensplaat
werd een nieuwe sluis gebouwd.

Na de watersnoodramp waren er ook plannen om de Waddenzee af te sluiten. Dat zou gedaan worden door de Waddeneilanden met dammen aan elkaar te verbinden.  Gelukkig is dat plan niet doorgegaan. Het was veel te duur en het zou een kostbaar natuurgebied vernield hebben.